Quay lại trang chủ

Luận đoán theo 64 Quẻ

Quẻ Thủy Địa Tỷ

Quẻ Thủy Địa Tỷ

🕔16:04, 19/04/2012

Gần gũi thì tốt. Bói lần thứ nhì mà được như lần đầu (nguyên phệ) rất tốt, lâu dài, chính thì không có lỗi.

 

Xem chi tiết
Quẻ Địa Thủy Sư

Quẻ Địa Thủy Sư

🕔16:04, 19/04/2012

  Quân đội mà chính đáng (có thể hiểu là bền chí), có người chỉ huy lão thành thì tốt, không lỗi.

Xem chi tiết
Quẻ Thiên Thủy Tụng

Quẻ Thiên Thủy Tụng

🕔16:04, 19/04/2012

Kiện cáo vì mình tin thực mà bị oan ức (trất), sinh ra lo sợ (dịch). Nếu giữ đạo trung (biện bạch được rồi thì thôi) thì tốt lành, nếu kiện cho đến cùng thì xấu. Tìm được bậc đại nhân (công minh) mà nghe theo thì có lợi; nếu không thì như lội qua sông lớn (nguy), không lợi. 

Xem chi tiết
Quẻ Thủy Thiên Nhu

Quẻ Thủy Thiên Nhu

🕔16:04, 19/04/2012

 Chờ đợi: có lòng thành thực tin tưởng, sáng sủa, hanh thông, giữ vững điều chính thì tốt. Dù gặp việc hiểm như qua sông cũng sẽ thành công.

Xem chi tiết
Quẻ Sơn Thủy Mông

Quẻ Sơn Thủy Mông

🕔16:04, 19/04/2012

 Trẻ thơ được hanh thông. Không phải ta tìm trẻ thơ mà trẻ thơ tìm ta. Hỏi (bói) một lần thì bảo cho, hỏi hai ba lần thì nhàm, nhàm thì không bảo. Hợp với đạo chính thì lợi (thành công).

Xem chi tiết
Quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Thủy Lôi Truân

🕔16:04, 19/04/2012

 Gặp lúc gian truân, có thể hanh thông lắm (nguyên hanh), nếu giữ vững điều chính (trái với tà) và đừng tiến vội, mà tìm bậc hiền thần giúp mình (kiến hầu là đề cử một người giỏi lên tước hầu.

Xem chi tiết
Quẻ Thuần Khôn

Quẻ Thuần Khôn

🕔16:04, 19/04/2012

 Khôn có đức đầu tiên và lớn, hanh thong, thích đáng, đức chính và bền của con ngựa cái. Người quân tử có việc làm mà thủ xướng thì lầm, để người khác thủ xướng mà mình theo thì được, chỉ cốt lợi ích cho vạn vật. Đi về phía Tây Nam thì được bạn. Đi về phía Đông Bắc thì mất bạn. An lòng giữa đức bền vững, tốt.

Xem chi tiết
Quẻ Thuần Càn

Quẻ Thuần Càn

🕔16:04, 19/04/2012

 Càn (có 4 đặc tính): Đầu tiên và lớn, hanh thông, lợi, chính và bền

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách