Quay lại trang chủ

Kinh Phật Gốc Ứng Dụng Đời Sống

Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

🕔05:12, 15/12/2017

 Thần chú Địa Phật – Tâm Chú là Do Thần lực của “Ngũ Âm Hóa Đồng” tạo hóa từ tâm mà ra. Đó là bộ thần chú mà Đức Nguyên Linh Địa Phật (mọi người đang gọi ngài là Đức Diêm Vương)

Xem chi tiết
Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

🕔05:12, 15/12/2017

  Nhật Sư – Tâm chú là Thần chú – Pháp tâm của Đức Nhật sư – Thích ca mâu ni Phật tạo ra; đó là ánh sáng vô lượng từ “Tâm từ bi”- “Bồ đề tâm” do công đức tu hành trong vô lượng kiếp với ánh sáng nhiệm màu của Tâm chiếu độ khắp các cõi trời.

Xem chi tiết
Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

🕔05:12, 15/12/2017

Tịnh độ tâm, tịnh độ là pháp tâm và thần thông nhiệm màu nhất trong vô lượng, chưa có ai hiểu đúng và đầy đủ về danh hiệu niệm tịnh độ, do sự tu tập của đệ tử Phật dưới nhân gian không có đủ tâm và thần thông nên cũng không biết và không được rõ về danh hiệu và ý nghĩa của danh hiệu.

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách