Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

05:12, 15/12/2017
THẦN CHÚ: ĐỊA PHẬT – TÂM CHÚ
Thần chú Địa Phật – Tâm Chú là Do Thần lực của “Ngũ Âm Hóa Đồng” tạo hóa từ tâm mà ra. Đó là bộ thần chú mà Đức Nguyên Linh Địa Phật (mọi người đang gọi ngài là Đức Diêm Vương) cùng chư vị phật và chư vị bồ tát ở cõi trời “Địa Phủ” đang tu luyện.
Địa phủ là đất Phật, nơi đó có rất nhiều chư Phật và chư vị Bồ Tát đang giáo hóa chúng sinh hồi tâm chuyển hướng trong sự “Luân hồi đảo kiếp”. Bộ kinh “Địa Phật – Tâm Chú” có thần lực vô biên của Tâm và nhiệm màu của Pháp, do đó ai Trì tụng hàng ngày sẽ tiêu trừ ma đạo – nghiệp chướng, sớm đắc đạo bồ đề; hóa giải cất cả các nghiệp chướng do chúng sinh tạo ra và nghiệp chướng của gia tiên đang bị đọa trong Địa Ngục và Ngã Quỷ để trở về đất Phật; hóa giải tất cả tinh tà, ma đạo chung quanh nơi chúng sinh trì tụng. Khi chúng sinh trì tụng sẽ được ánh sáng của Đức Nguyên Linh Địa Phật cùng hội đồng chư vị Phật và chư vị Bồ Tát tại cõi trời “Địa Phủ”, hiện thân tướng mà phổ độ, cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau dù đang trong Ngã Quỷ, Địa ngục hay súc sinh; Tiếp dẫn với các chư vị Phật, Bồ Tát, chư thần ở các cõi trời khác để hóa giải cho chúng sinh với điều kiện người trì tụng phải nhất tâm, quy tâm.
 
ĐỊA PHẬT - TÂM CHÚ
(Tụng 7 lần, hoặc 21 lần, cứ 7 lần hành lễ 3 lạy)
Nam Mô Nguyên Linh Địa Phật (3 lần)
Nam Mô Bồ Đề Tạo, Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm
1. Nhân sinh - Sinh tướng - Tâm biến - Tam đọa trùng
2. Phù du - Dục – Giới - Chấp - Nghiệp quấn thân
3. Cõi trần - Khổ khổ, Thiên định giới
4. Nguyên – Nghiệp rành rành Nam Tào sổ
5. Hồi tâm - Rời nghiệp, Định tâm – Thân
6. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Hoàn tâm
7. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.
 
Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm
8. Trùng – Lai - Lượng kiếp, Cửu trùng – Lục căn
9. Nghiệp báo - Hiện kiếp – Quấn thân
Tà tinh - Ma đạo - Trùng trùng – Báo - Lai
10. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Ứng cứu:
Hoàn Đạo - Phủ, Cửu trùng – Lục căn. Hóa
Ngũ Quỷ Thần - Phủ, Tà tinh – Ma đạo. Hóa
Ngã quỷ - Địa ngục. Hóa
11. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An
12. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.
 
Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm
13. Trùng – Lai - Lượng kiếp, Cửu trùng – Lục căn
14. Nghiệp báo - Gia tiên – Cửu huyền
Ngã quỷ - Địa ngục - Trùng trùng – Báo - Lai
15. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Ứng cứu:
Hoàn Đạo - Phủ, Cửu trùng – Lục căn. Hóa
Ngã quỷ - Địa ngục. Hóa
Ngũ Quỷ Thần - Phủ, Thoát tục – Trùng. Hóa
16. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An
17. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.
 
Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm
18. Nhân – Nghiệp – Lượng - Tử, bất vãng sanh
Tà tinh – Ma đạo, bất phân ranh
Đọa thổ - Nghiệp chướng - Chúng sinh nguy
19. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Ứng cứu:
Ngũ Quỷ Thần - Phủ, Tà tinh – Ma đạo. Hóa
20. Nhân – Tử - Hộ
Luận kiếp địa âm- Án xà ngữ hồn
Ngũ linh – Hoàn đạo
21. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An
22. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.
 
Nam Mô Bồ Đề Tạo, Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm
23. Pháp nguyệt – Quy tâm, hướng Phật Đạo
Diêm Phủ Đề - Phật vị - Nhật lai
Tiếp dẫn - Ứng – Định – Tâm an
24. Tâm bất quy - Bất Nhật lai
25. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm
 
( Nhật Sư Hoàn Đạo - Hoàng Văn Trường)

Bài viết liên quan

Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

🕔05:12, 15/12/2017

  Nhật Sư – Tâm chú là Thần chú – Pháp tâm của Đức Nhật sư – Thích ca mâu ni Phật tạo ra; đó là ánh sáng vô lượng từ “Tâm từ bi”- “Bồ đề tâm” do công đức tu hành trong vô lượng kiếp với ánh sáng nhiệm màu của Tâm chiếu độ khắp các cõi trời.

Xem chi tiết
Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

🕔05:12, 15/12/2017

Tịnh độ tâm, tịnh độ là pháp tâm và thần thông nhiệm màu nhất trong vô lượng, chưa có ai hiểu đúng và đầy đủ về danh hiệu niệm tịnh độ, do sự tu tập của đệ tử Phật dưới nhân gian không có đủ tâm và thần thông nên cũng không biết và không được rõ về danh hiệu và ý nghĩa của danh hiệu.

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách