Nhật Sư - Tâm Chú (Thần chú của đức phật thích ca)

05:12, 15/12/2017
  
 
NHẬT SƯ - TÂM CHÚ
 
- Nhật Sư – Tâm chú là Thần chú – Pháp tâm của Đức Nhật sư – Thích ca mâu ni Phật tạo ra; đó là ánh sáng vô lượng từ “Tâm từ bi”- “Bồ đề tâm” do công đức tu hành trong vô lượng kiếp với ánh sáng nhiệm màu của Tâm chiếu độ khắp các cõi trời. Ánh sáng nhiệm màu màu vàng chiếu độ khắp các cõi trời, tiếp dẫn hết thẩy chúng sinh vượt qua ma đạo, khổ đau, giác ngộ khổ đau và tu hành đắc đạo Bồ đề tâm.
- Trong tam giới có “Tam đọa trùng” là đọa ngã quỷ, đọa súc sinh, đọa địa ngục, trong đó:
+ Đọa ngã quỷ: Là bao gồm hết thẩy chư thiên xuống nhân gian tu hành mà tâm biến, dẫn đến tạo nghiệp gọi là ngã quỷ; những ngã quỷ này sau khi thoát tục sẽ đọa vào cửa ngã quỷ của cõi trời Địa phật để tu sám tâm rồi luân hồi tu phật; trong đó một số sẽ không hồi tâm mà vãng sanh về cõi trời của “Quỷ dữ”. Cõi trời quỷ dữ cũng là do chư thiên tại hội đồng dịch thuật hành sai với pháp nhiệm màu, nhưng vì tâm biến thành ác quỷ và muốn tiêu diệt tam giới nên đã hóa thân (chữ nhân, sinh vật, cỏ cây, muông thú…) khắp cõi trần nhân gian để tạo ra chiến tranh, tiêu diệt những người ấn định, bắt tuệ linh về phục dịch cho quỷ dữ; tinh tà cũng tu theo quỷ dữ nên trở thành phục dịch cho chúng.
+ Đọa súc sinh: Là súc sinh (muông thú), và những chữ nhân trong cõi trần nhân sinh có ác tâm cũng là súc sinh; là những chữ nhân tạo ác nghiệp sau khi trả nghiệp tại địa ngục phải đọa thành súc sinh do ác nghiệp kiếp trước theo luật nhân quả báo ứng.
+ Đọa địa ngục: Là những chữ nhân trong cõi trần nhân sinh đã tạo ác nghiệp, sau khi thoát tục cõi trần sẽ phải đọa vào địa ngục; những chữ nhân sống tại cõi trần nhân sinh do kiếp trước tạo nhiều ác nghiệp nên cũng phải sống trong cảnh địa ngục của bệnh tật, chiến tranh, sát hại nhau.
Tất cả tam đọa trùng đều gọi là “Ma đạo”
- Trước sự đe dọa của sự hủy diệt tam giới, Nhật Sư – Thích ca mâu ni Phật đã tạo ra “Nhật Sư – Tâm chú” để tam giới trì tụng và hành trì với mục đích là tiêu diệt “Ma đạo”, hướng chúng sinh tam giới tu đạo giác ngộ, tiếp dẫn đắc đạo Bồ đề tâm.
- Với Bồ đề tâm – tâm từ bi của Đức Nhật Sư, “Kim thân – nhật lai” của ngài sẽ an trụ tất cả các cõi trời để Hóa độ, Phổ độ, Cứu độ chúng sinh. Dù hết thẩy ma đạo khắp các cõi trời khi hồi tâm hướng Phật sẽ được ánh sáng nhiệm màu của Phật hóa giải ma đạo, tiếp dẫn tu Phật đạo.
- Cách niệm “Nhật Sư – Tâm chú”:
+ Nhất tâm, duy tâm và có niềm tin về Phật
+ Niệm “Tịnh Độ Tâm” trước khi niệm “Nhật Sư – Tâm chú”. 
 
NHẬT SƯ - TÂM CHÚ
(tụng 7 biến mỗi lần tụng, mỗi ngày có thể tụng nhiều lần)
 
Nam Mô Nhật Sư – Bồ Đề Tâm Phật
Kim thân – Nhật lai, khắp cõi. Độ
Ma đạo, khổ khổ, tam đọa trùng
Kim thân – Nhật lai, ứng – Hóa độ
Ma đạo - Hồi tâm, Tiếp - Ứng đạo
Nhật lai, nhật lai, nhật lai, Hoàn đạo

( Nhật Sư Hoàn Đạo - Hoàng Văn Trường)
 

Bài viết liên quan

Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

Địa Phật - Tâm Chú (thần chú địa phủ mà chúng sinh phải trì tụng)

🕔05:12, 15/12/2017

 Thần chú Địa Phật – Tâm Chú là Do Thần lực của “Ngũ Âm Hóa Đồng” tạo hóa từ tâm mà ra. Đó là bộ thần chú mà Đức Nguyên Linh Địa Phật (mọi người đang gọi ngài là Đức Diêm Vương)

Xem chi tiết
Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

Thần chú Tịnh Độ Tâm (HIểu rõ và cách trì tụng)

🕔05:12, 15/12/2017

Tịnh độ tâm, tịnh độ là pháp tâm và thần thông nhiệm màu nhất trong vô lượng, chưa có ai hiểu đúng và đầy đủ về danh hiệu niệm tịnh độ, do sự tu tập của đệ tử Phật dưới nhân gian không có đủ tâm và thần thông nên cũng không biết và không được rõ về danh hiệu và ý nghĩa của danh hiệu.

Xem chi tiết

Phong thủy phòng khách